Wûns bouwt zijn eigen huurwoningen

Recen­te berichten

  • Yn it nijs
    De voor­zit­ter geïn­ter­viewd door Omrop Fryslân.
  • Een rond­je langs de vel­den
    Een video en een foto­col­la­ge van de nieuwbouwactiviteiten.
  • De nieuw­bouw van­uit de lucht gezien
    Half febru­a­ri krij­gen de bei­de nieuw­bouw­wo­nin­gen al aar­dig vorm. Alle bui­ten­mu­ren staan inmid­dels en met de ver­die­ping kan wor­den begon­nen. We maak­ten een opna­me van­uit de lucht. 
mienskipwuns

Dorps­ei­gen woningverhuur


In 2011 besloot woon­cor­po­ra­tie Elkien de geplan­de nieuw­bouw in Wûns niet door te laten gaan.

Doarps­be­lang Wûns stel­de een onder­zoek in en kwam op basis van eigen scenario’s daar­op in 2012 in de (woon)Visie Wûns 2012 (pdf) tot de con­clu­sie dat huren in Wûns nog steeds toe­komst­per­spec­tief had.

In 2013 is onder­zocht of een eigen woning­ver­huur­or­ga­ni­sa­tie te rea­li­se­ren was. Dit bleek moge­lijk en resul­teer­de op 19 mei 2014 in de oprich­ting van de Coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns u.a..