wonservaart

Coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns u.a.

Infor­ma­tie over de dorps­ei­gen woningverhuurcoöperatie

Twee vor­men van lidmaatschap:

Bestuur

Rechts­vorm en doel


Rechts­vorm

Een coö­pe­ra­tie waar­bij de leden geen risi­co lopen.

De coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging Miens­kip Wûns u.a.

(uitge­slo­ten aanspra­ke­lijk­heid).


Doel
 • Het bou­wen en ver­wer­ven van voor ver­huur in aan­mer­kin­gen komen­de wonin­gen in Wûns.
 • Deze wonin­gen ver­hu­ren op een wij­ze die de leef­baar­heid van het dorp bevor­dert en versterkt.
 • Ande­re voor­ko­men­de acti­vi­tei­ten, mits en voor zover deze een nau­we rela­tie heb­ben met wonen, wonin­gen en leef­baar­heid in Wûns.

Ande­re activiteiten
 • Zorg(taken) voor huur­ders. Dit betreft zowel aan­pas­sing van wonin­gen (dom­o­ti­ca) als­ook ande­re acti­vi­tei­ten (sti­mu­le­ren) waar­door dorps­be­wo­ners hun hele leven in Wûns kun­nen blij­ven wonen.
 • Voor woningei­ge­na­ren die op ter­mijn zou­den wil­len huren.
 • Voor huur­ders die op ter­mijn zou­den wil­len kopen.
 • Voor kopers die als star­ter door wil­len groei­en of woning­be­zit­ters die klei­ner wil­len wonen (kin­de­ren zijn het huis uit).

Soci­o­cra­ti­sche besluitvorming

In de sta­tu­ten van de coö­pe­ra­tie is vast­ge­legd dat besluit­vor­ming in de hele orga­ni­sa­tie op de soci­o­cra­ti­sche manier gebeurd.

 • Demo­cra­tie is een vorm van beslis­sen waar­bij de uit­komst door een meer­der­heid wordt bepaald: “ieder­een heeft 1 stem en de helft + 1 is de meerderheid”.
 • Soci­o­cra­tie is geen demo­cra­tie. Bij soci­o­cra­tie wor­den beslui­ten geno­men op basis van het consentbeginsel.
 • Het con­sent­be­gin­sel houdt in dat een besluit is geno­men wan­neer geen van de aan­we­zi­gen bear­gu­men­teerd en over­we­gend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit.
 • Con­sent ont­hou­den is ook geen veto, omdat dege­ne die con­sent ont­houdt de argu­men­ten moet geven waar­op de ont­hou­ding geba­seerd is. Bij een veto is dit niet noodzakelijk.
 • Con­sent is ech­ter geen con­sen­sus. Con­sent ver­schilt van con­sen­sus door­dat dege­ne die “con­sent geeft” niet “voor” het voor­stel hoeft te zijn, alleen maar “niet tegen”. Bij con­sen­sus is spra­ke wan­neer de leden van een groep een breed gedra­gen over­een­stem­ming heb­ben bereikt.
 • Con­sent ont­hou­den is ook geen veto, omdat dege­ne die con­sent ont­houdt de argu­men­ten moet geven waar­op de ont­hou­ding geba­seerd is. Bij een veto is dit niet noodzakelijk.

Demo­cra­tie

democratisch besluit
BESLUIT
democratisch geen besluit
GEEN BESLUIT

Soci­o­cra­tie

sociocratisch besluit
BESLUIT
sociocratisch geen besluit
GEEN BESLUIT

Sta­tu­ten en huis­hou­de­lijk reglement

In de sta­tu­ten zijn zaken bin­dend vast­ge­legd, ter­wijl het huis­hou­de­lijk regle­ment flexi­bel van aard is. 

De Alge­me­ne Ver­ga­de­ring kan het huis­hou­de­lijk regle­ment aan­pas­sen aan de wen­sen van de tijd, zodat kan wor­den inge­speeld op ver­an­de­ren­de omstandigheden.

In de sta­tu­ten zijn opgenomen:

 • De alge­me­ne regels die in acht wor­den geno­men t.a.v. het bou­wen en ver­wer­ven van voor ver­huur in aan­mer­kin­gen komen­de wonin­gen in Wûns.
 • De alge­me­ne regels die in acht wor­den geno­men t.a.v. het ver­hu­ren van de wonin­gen op een wij­ze die de leef­baar­heid van het dorp bevor­dert en versterkt.

In het huis­hou­de­lijk regle­ment wor­den zaken vast­ge­legd zoals:

 • De manier (argu­men­ten) waar­op een keu­ze wordt gemaakt wel­ke huur­ders voor­rang (zul­len) krij­gen boven ande­re bij meer­de­re huur­aan­vra­gen (-​oude­re- dorps­ge­no­ten, soci­a­le bin­ding met Wûns, star­ters uit het dorp, etc.).
 • Zorg(taken) voor huur­ders; dit betreft zowel aan­pas­sing van wonin­gen (dom­o­ti­ca) als­ook ande­re acti­vi­tei­ten waar­door men­sen hun hele leven in Wûns kun­nen wonen.
 • Ini­ti­a­tie­ven en coö­pe­ra­tie-​ac­ti­vi­tei­ten voor woningei­ge­na­ren die op ter­mijn zou­den wil­len huren.
 • Ini­ti­a­tie­ven en coö­pe­ra­tie-​ac­ti­vi­tei­ten voor huur­ders die op ter­mijn zou­den wil­len kopen.
 • Ini­ti­a­tie­ven en coö­pe­ra­tie-​ac­ti­vi­tei­ten voor kopers die als star­ter die door wil­len groei­en of woning­be­zit­ters die klei­ner wil­len wonen (kin­de­ren zijn het huis uit).

Omdat de Alge­me­ne Ver­ga­de­ring voor het huis­hou­de­lijk regle­ment nog con­sent moet ver­le­nen is dit nog niet beschikbaar.

Wat is een coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging of coöperatie?

De coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging, ook wel coö­pe­ra­tie genoemd, is een spe­ci­a­le vorm van de ver­e­ni­ging met vol­le­di­ge rechts­be­voegd­heid. Alles wat voor de gewo­ne ver­e­ni­ging met vol­le­di­ge rechts­be­voegd­heid geldt, is dus ook van toe­pas­sing op de coö­pe­ra­tie­ve vereniging.

Een voor­beeld van de gewo­ne ver­e­ni­ging met vol­le­di­ge rechts­be­voegd­heid is de ver­e­ni­ging Doarps­be­lang Wûns. Een voor­beeld van een coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging zijn de coö­pe­ra­tie­ve zui­vel­fa­brie­ken. Boe­ren die hier lid van zijn, ver­wer­ken de melk niet zelf, maar bun­del­den hun krach­ten door oprich­ting en instand­hou­ding van een meer effi­ci­ën­te fabriek.

Een coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging is gericht op wat men noemt de “stof­fe­lij­ke belan­gen” van de leden. Dit kan een gel­de­lijk voor­deel zijn zoals bij­voor­beeld een inkoop­co­ö­pe­ra­tie, maar ook ande­re mate­ri­ë­le belan­gen van de groeps­le­den kun­nen door de coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging wor­den behartigd.

De coö­pe­ra­tie wordt in de wet als volgt omschre­ven (Bur­ger­lijk Wet­boek 2:53 lid 1):

“De coö­pe­ra­tie is een bij nota­ri­ë­le akte als coö­pe­ra­tie opge­rich­te ver­e­ni­ging. Zij moet zich blij­kens de sta­tu­ten ten doel stel­len in bepaal­de stof­fe­lij­ke behoef­ten van haar leden te voor­zien krach­tens over­een­kom­sten, anders dan van ver­ze­ke­ring, met hen geslo­ten in het bedrijf dat zij te dien ein­de te hun­nen behoe­ve uit­oe­fent of doet uitoefenen”.

 • De ver­e­ni­ging oefent een bedrijf uit.
 • De ver­e­ni­ging bevor­dert de stoffelijke/materiële behoef­ten van haar leden. Het moet dus gaan om een mate­ri­eel doel, alleen een ide­ëel doel is niet voldoende.
 • Tus­sen de leden en de coö­pe­ra­tie bestaat naast het lid­maat­schap ook een zake­lij­ke over­een­komst. Het kan bij­voor­beeld gaan om een arbeids­over­een­komst, een koop­over­een­komst, een leveranciersovereenkomst.
 • Anders dan een gewo­ne ver­e­ni­ging, mag de coö­pe­ra­tie ver­e­ni­ging winst uit­ke­ren aan haar leden.
 • De leden heb­ben zeg­gen­schap over de koers van het bedrijf.
 • De leden zijn aan­spra­ke­lijk voor de schul­den van de coö­pe­ra­tie, maar die aan­spra­ke­lijk­heid kan bij oprich­ting per akte wor­den uitgesloten.
 • Bedrijfs­co­ö­pe­ra­tie, waar­bij de leden het bedrijf uit­oe­fe­nen en de coö­pe­ra­tie de inkoop, ver­koop en/of bepaal­de dien­sten voor de leden verzorgt.
 • Con­su­men­ten­co­ö­pe­ra­tie, waar­bij de leden goe­de­ren kopen van de coö­pe­ra­tie, die deze voor de leden geza­men­lijk heeft ingekocht.
 • Pro­duc­ten-​ of dien­sten­co­ö­pe­ra­ties, waar­bij de leden tege­lij­ker­tijd werk­ne­mer zijn van de coöperatie.
 • Eige­na­ren­co­ö­pe­ra­tie, waar­bij de leden pri­mair als eige­naar van de onder­ne­ming in de coö­pe­ra­tie ver­bon­den zijn met de coöperatie.

De coö­pe­ra­tie is een rechts­per­soon. Glo­baal gezegd is een rechts­per­soon elke instel­ling die rechts-​ en han­de­lings­be­voegd is. Rechts­per­so­nen mogen (ver­mo­gens­rech­te­lij­ke) rech­ten en plich­ten heb­ben, zoals eige­naar zijn en over­een­kom­sten slui­ten, maar niet op het gebied van per­so­nen en familierecht.

De orga­nen zoals een bestuur en alge­me­ne (leden)vergadering zijn min of meer gelijk aan die van een gewo­ne ver­e­ni­ging. Het lid­maat­schap van een coö­pe­ra­tie is stan­daard niet over­draag­baar. Een coö­pe­ra­tie kan via de sta­tu­ten een toe­zicht­hou­dend orgaan instel­len, ver­plicht is dit ech­ter niet.

Een coö­pe­ra­tie moet wor­den opge­richt door mini­maal twee per­so­nen. Hier­voor moet een akte, waar­in ook de sta­tu­ten zijn opge­no­men, wor­den opge­maakt door een nota­ris. De con­ti­nu­ï­teit van de coö­pe­ra­tie is gewaar­borgd door haar rechts­per­soon­lijk­heid. Het in- en uit­tre­den van leden is gere­geld in de sta­tu­ten. Dit zorgt voor een gro­te mate van flexibiliteit.

Een coö­pe­ra­tie oefent een bedrijf uit en moet inge­schre­ven wor­den in het Han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koophandel.

Over de winst van de coö­pe­ra­tie, wordt ven­noot­schaps­be­las­ting gehe­ven. Leden die tege­lij­ker­tijd werk­ne­mer van de coö­pe­ra­tie zijn, val­len onder de loon­hef­fing. Divi­dend­be­las­ting hoeft niet afge­dra­gen te wor­den. Een winstuit­de­ling van de coö­pe­ra­tie aan haar leden is niet belast voor de dividendbelasting.

Uit de naam moet altijd blij­ken dat er spra­ke is van een coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging, wat een­vou­dig is door “coö­pe­ra­tie­ve” toe te voe­gen. Daar­naast is de coö­pe­ra­tie een rechts­per­soon en dus zelf aan­spra­ke­lijk voor haar han­de­lin­gen. Daar­om moet uit de naam­stel­ling ook de aan­spra­ke­lijk­heid van de leden blij­ken. Dat wil zeg­gen de aan­spra­ke­lijk­heid van de leden voor de res­tant­schuld bij het ein­de van de vereniging.

Gebrui­ke­lijk is één van de vol­gen­de aanduidingen:

 • WA – Wet­te­lij­ke Aan­spra­ke­lijk­heid
  De leden zijn voor gelij­ke delen aan­spra­ke­lijk voor het gehe­le tekort. Indien één of meer­de­re leden niet kun­nen beta­len, wordt hun deel van de schuld over de ande­re leden omgeslagen.
 • BA – Beperk­te Aan­spra­ke­lijk­heid
  De leden zijn tot een bepaald (in de sta­tu­ten opge­no­men) bedrag aansprakelijk.
 • UA – Uit­ge­slo­ten Aan­spra­ke­lijk­heid
  Bij de coö­pe­ra­tie met uit­ge­slo­ten aan­spra­ke­lijk­heid (UA) is er geen ver­haals­recht op de leden. De leden zijn slechts aan­spra­ke­lijk tot het bedrag van hun con­tri­bu­tie (lid­maat­schaps­bij­dra­ge) en hoe­ven niet mee te betalen.

Ove­ri­gens wor­den tot de leden ook dege­nen gere­kend die in het voor­gaan­de jaar heb­ben opge­zegd. Op deze manier wordt voor­ko­men dat leden aan het eind van het jaar opzeg­gen om hun ver­ant­woor­de­lijk­heid te ontlopen.

De coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging Miens­kip Wûns u.a. is (dus) een coö­pe­ra­tie met uit­ge­slo­ten aansprakelijkheid.