De eer­ste paal is geslagen!

eerstepaal

Een mijl­paal is bereikt, een suc­ces van het hele dorp

Op 13 janu­a­ri is gestart met het hei­en van de palen en het leg­gen van de fun­de­ring van de twee soci­a­le huur­wo­nin­gen die de coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns in 2021 realiseert. 

De bei­de wonin­gen wor­den gebouwd door ECO­Hûs Frys­lân uit Tjerk­werd vol­gens het ECO­hûs-prin­ci­pe. De wonin­gen zijn straks niet alleen eco­lo­gisch, maar ook vrij indeel­baar en levensloopbestendig. 

De inwo­ners van Wûns zijn van­af 2012, toen woon­cor­po­ra­tie Elkien aan­gaf twee nieu­we huur­wo­nin­gen niet te gaan bou­wen, bezig geweest met de voor­be­rei­ding en rea­li­sa­tie van aller­eerst een ver­huur­or­ga­ni­sa­tie en dan nu de bouw van bei­de huurwoningen. 

Daar­mee is de mijl­paal van een dorps­ei­gen ver­huur­or­ga­ni­sa­tie met eigen ver­huur­wo­nin­gen die de dorps­be­wo­ners in 2013 for­mu­leer­den, bereikt. Vrij­wel alle dorpsin­wo­ners heb­ben mee­ge­werkt en de afge­lo­pen jaren op enig moment hun steen­tje bijgedragen. 

De nieuw­bouw van bei­de huur­wo­nin­gen is dan ook met recht een suc­ces van het hele dorp te noemen.

Alleen de voor­zit­ter was erbij

In een nor­ma­le situ­a­tie zou bij een der­ge­lijk suc­ces bij het slaan van de eer­ste paal een groot fes­tijn zijn met meer­de­re geno­dig­den. Door de coron­a­pe­ri­ke­len kon dit ech­ter niet door­gaan. Ster­ker nog, de voor­zit­ter was alleen aan­we­zig en fun­geer­de ook nog als foto­graaf en videomaker.

Wan­neer zijn de wonin­gen klaar?

De plan­ning is dat de bei­de wonin­gen in de zomer­maan­den wor­den opge­le­verd. De nieu­we huur­ders kun­nen dan nog voor de herfst van dit jaar hun nieu­we huis betrekken.

Eén reactie

  1. Fan her­te lokwins­ke mei diz­ze stap!
    It hat efkes duor­re, mar dan ha je ek wat!

Reacties zijn gesloten.