De nieu­we huurwoningen

Om een impres­sie van de nieu­we huur­wo­nin­gen te geven begin­nen we met vier schet­sen. Deze geven een indruk hoe de twee nieu­we gescha­kel­de huur­wo­nin­gen van de Coö­pe­ra­tie er aan de bui­ten­kant uit komen te zien. 

De wonin­gen wor­den gebouwd door Eco­hûs Frys­lân. De bei­de jon­ge onder­ne­mers en eige­na­ren van ECO­Hûs Frys­lân: Sie­be Baints en Jou­ke Tilstra zijn neven en afkom­stig uit Wûns.

ECO­Hûs Frys­lân bouwt eco­lo­gi­sche, ener­gie­zui­ni­ge, damp­o­pen pre­fab wonin­gen. Het bouw­pro­ces wordt aan­ge­stuurd van­uit de vir­tu­e­le ont­wer­pom­ge­ving en vindt plaats in een gecon­di­ti­o­neer­de werk­plaats. Op de bouw­plaats wordt daar­na het bouw­pak­ket geassembleerd. 

Met het damp­o­pen bouw­con­cept wordt een com­for­ta­bel en gezond bin­nen­kli­maat gecre­ëerd. Naast com­fort en gezond­heid is veel aan­dacht voor ener­gie­zui­nig­heid. Een Qv10-waar­de van 0,25 of lager is voor wonin­gen van ECO­Hûs gebrui­ke­lijk. De wonin­gen heb­ben geen gasaansluiting.

Waar moge­lijk zijn com­pos­teer­ba­re en her­nieuw­ba­re bouw­ma­te­ri­a­len gebruikt, zoals FSC-gekeurd hout, hout­ve­zel­iso­la­tie, cel­lu­lo­se en for­mal­de­hy­de vrije producten.

Inde­ling bega­ne grond

Hier­on­der de inde­ling van de bega­ne grond van bei­de gescha­kel­de wonin­gen. Aan de lin­ker- en rech­ter­kant zien we bei­de woon­ka­mers met open keu­ken. In het mid­den van de schets zien we van boven naar bene­den bij elke woning een slaap­ka­mer, dou­che en toi­let en entree (hal) met een trap naar de verdieping.

Op de ver­die­ping (niet aan­ge­ge­ven) is een ruim­te voor de tech­niek (ver­war­ming, warm water). Naast de slaap­ka­mer op de bega­ne grond kan op de ver­die­ping nog een extra slaap­ka­mer gemaakt worden. 

bovenaanzicht

Hoe ziet het er van bin­nen uit?

slaapkamer
slaap­ka­mer
woonkamer
woon­ka­mer met open keuken